top of page

 

הקרן מסייעת לסטודנטים במלגה הניתנת בצורת הלוואה ללא ריבית, צמודה לשער היציג של הדולר. 

ההלוואה  תוחזר שנה לאחר סיום התואר עבורו ניתנה, או עם הפסקת הלימודים, איזה 

מהתאריכים האמורים המוקדם מבניהם. 

המילגות ניתנות לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון שני ושלישי.

מועד הגשת הבקשות מאוקטובר עד סוף ינואר בכל שנת לימודים.

 

מאחלים לך הצלחה!

 

את הטופס יש לשלוח לכתובת:

ז'בוטינסקי 33, מגדל התאומים 1, רמת גן 5251107

טלפון: 03-7517161

פקס :  03-7517134

או למייל: kerenkidom@gmail.com

טופס בקשת סיוע

3,000שעות שיעורי עזר

50כיתות מחשבים

פרוייקט רחפנים

כיתות מוסיקה

bottom of page