top of page

טופס בקשה לסיוע :

 

הקרן מסייעת לסטודנטים, בעיקר מיוצאי עיראק עד דור שלישי 

במלגה הניתנת בצורת הלוואה ללא ריבית, צמודה לשער היציג של הדולר. 

ההלוואה  תוחזר שנה לאחר סיום התואר עבורו ניתנה, או, עם הפסקת הלימודים, איזה 

מהתאריכים האמורים הקודם יותר. 

המילגות ניתנות לסטודנטים הלומדים לקראת תואר ראשון, שני ושלישי.

מועד הגשת הבקשות מאוקטובר עד סוף ינואר בכל שנת לימודים.

לידיעתך ישנן קרנות רבות המסייעות במלגות לסטודנטים. ממליצים בפניך לבדוק את 

רשימות הקרנות למתן המילגות באתרי האינטרנט של הסטודנטים.

 

מאחלים לך הצלחה!

 

את הטופס יש לשלוח לכתובת:

ז'בוטינסקי 33, מגדל התאומים 1, רמת גן 5251107

טלפון: 03-7517161

פקס :  03-7517134

או למייל: kerenkidom@gmail.com

bottom of page