top of page

דבר יושב ראש הקרן לקידום החינוך בישראל
 

בנימין גבאי

דבר יו"ר הקרן

 

חלפה כשנה מאז נפטר אבי היקר עזרא גבאי ז"ל, שכיהן כ- 40 שנה כיו"ר הקרן. עזרא גבאי היה תומך נלהב בחינוך והשכלה כבסיס להצלחה. האמין בכל ליבו ומאודו במשפט מפרקי אבות "תן לו משלו ששלי ושלך שלו" (רבי אלעזר איש ברתותא, מסכת אבות פרק ג' משנה ז').

כך כתב עזרא גבאי בספרו: "מצעירותי אחת המטרות שהצבתי לעצמי היתה להתקדם בחיי המקצועיים. מול סיכויים שמטבעם אינם גבוהים חתרתי למטרה. אם תרצו ותשאפו להצלחה אין זו אגדה. אין זה פשוט אין זה קל אבל אין דבר העומד בפני הרצון".

תשתית בסיסית להצלחתו של אדם וליציאה ממעגל עוני הינה השכלה. לכן הקרן פעלה, פועלת ותפעל להעמדת תשתית חינוכית ככל שמתאפשר, מעבר לתשתית של הרשות המקומית, תוך התמקדות באוכלוסיות חלשות.

מייסדי הקרן, מר שלמה נוח, ד"ר עזרא קורין, מר יהודה אסיא ורו"ח עזרא גבאי עליהם השלום, היו ערים למצוקתם של העולים החדשים מקרב יוצאי עיראק ועל כן יסדו בשנת  1954 את הקרן מתרומותיהם האישיות ותרומות יוצאי עיראק אחרים בארץ ובתפוצות. בשנת 2005  שונה שם הקרן ל- "הקרן לקידום החינוך בישראל- מיסודה של קרן לקידום החינוך ליוצאי עיראק בישראל" וזאת לאור הפניית הסיוע של הקרן לטובת כלל האוכלוסייה המוחלשת בישראל.

 

במהלך השנים הרחיבה הקרן את פעילותה, שנותרה בתחום החינוך, והקרן כיום מתמקדת מעבר למתן מלגות בתחומי סיוע נוספים: שיעורי עזר פרטניים בבתי הספר היסודיים והתיכוניים ופרויקטים לימודיים נוספים כפרויקט הרחפנים, מרכזי מחשבים, מוסיקה וספריות בשכונות מצוקה, ומענקי מחקר ללימודים מתקדמים. לאחרונה הרחיבה הקרן את שיתוף הפעולה עם ארגונים נוספים בפרויקטים חינוכיים.

 

במשך 70 שנות קיומה חילקה הקרן עד כה כ-32,000 מלגות לתלמידים במוסדות להשכלה גבוהה ולתלמידי תיכון, סייעה בעשרות אלפי שעות לימוד בבתי ספר תיכוניים ובתי ספר יסודיים והקימה מעל 100 מרכזים ללימודים באמצעות מחשבים, חדרי מוזיקה וספריות ב – 67 בתי ספר שונים.

 

על הקרן מופקדת הנהלה מצומצמת, שחבריה פועלים בהתנדבות, והיא אינה נתמכת כלל על ידי מוסדות המדינה ומוסדות ציבור ממלכתיים כלשהם וכל מקורותיה נשענים בעיקר על תרומות הציבור והכנסה מהשקעות כספי הקרנות הצמיתות. כל הקרנות רשומות כהקדשים אצל רשם ההקדשות.

 

התודה והברכה לציבור התורמים שלנו על תמיכתם בפעולות הקרן.

התרומות מהוות מקור מרכזי בהרכב המקורות לכיסוי הוצאות בכדי שנמשיך בפעולותינו, למען האוכלוסייה החלשה שידה לא משגת להמשיך בלימודים, למען התלמידים בבתי ספר יסודיים ותיכון, למען סטודנטים ולמען קיום פעילויות נוספות. לכן, אנו עושים ונמשיך כבכל שנה לעשות ככל שביכולתנו לגייס את התרומות הנחוצות לפעילותה של הקרן.

הנהלת הקרן קוראת לכל התורמים הוותיקים ובני משפחותיהם ולכל מי שיכול להשיא תרומה, להתגייס לקידום החינוך של ילדי ישראל כדי שנוכל להמשיך במילוי חובותינו לסייע בחינוך למי שידו אינה משגת. כל סכום תרומה יתקבל בברכה.

לקרן אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ואישור ניהול תקין כמו כן תרומות המועברות אלינו באמצעות ה- P.E.F בארה"ב מוכרות לצרכי מס בארה"ב כהוצאה לתורם.

 

בנימין גבאי, יו"ר

 

 

 

 

 

 

 

תמונה בני גבא.jpeg
bottom of page