top of page

היסטוריה

תולדות הקרן 

הקרן לקידום החינוך בישראל מיסודה של קרן לקידום החינוך ליוצאי עיראק בישראל בע"מ הינה קרן המשך ישיר של התאחדות עולי בבל, שהוקמה בשנת 1949, בעקבות העלייה ההמונית של יהודי עיראק לישראל.

 

בשנת 1951 נוסדה חברה  בשם "מפעלי יהודי עיראק בישראל", כדי לסייע לעולים שהגיעו בעליה הגדולה מעיראק, בחוסר כל, וללא אמצעים כספיים. החברה סייעה לעולים ברכישת מקצוע והשתלבות בחברה.

 

בשנת 1954 נוסדה ה"קרן לקידום החינוך ליוצאי עיראק בישראל" והחלה להעניק מלגות לסטודנטים ותלמידי תיכון נזקקים, שהם או הוריהם עלו מעיראק, כדי שיוכלו להשלים את לימודיהם התיכוניים והאוניברסיטאיים.

 

בשנת 2005  שונה שם הקרן ל- "הקרן לקידום החינוך בישראל- מיסודה של קרן לקידום החינוך ליוצאי עיראק בישראל" וזאת לאור הפניית הסיוע של הקרן לטובת כלל האוכלוסייה המוחלשת בישראל.

 

במהלך השנים הרחיבה הקרן את פעילותה, שנותרה בתחום החינוך, והקרן כיום מתמקדת מעבר למתן מלגות בתחומי סיוע נוספים: שיעורי עזר בבתי הספר היסודיים והתיכוניים ופרויקטים לימודיים נוספים, מרכזי מחשבים, מוסיקה וספריות בשכונות מצוקה, ומענקי מחקר ללימודים מתקדמים.

 

במשך 70 שנות קיומה (1954-2024) חילקה הקרן עד כה כ-32,000 מלגות לתלמידים במוסדות להשכלה גבוהה ולתלמידי תיכון, סייעה בעשרות אלפי שעות לימוד בבתי ספר תיכוניים ובתי ספר יסודיים והקימה מעל 100 מרכזים ללימודים באמצעות מחשבים, חדרי מוזיקה וספריות.

 

לאחרונה הרחיבה הקרן את שיתוף הפעולה עם ארגונים נוספים בפרויקטים חינוכיים.

3,000שעות שיעורי עזר

50כיתות מחשבים

פרוייקט רחפנים

כיתות מוסיקה

bottom of page