top of page

חברי הנהלה
 

חברי הנהלה

 

רו"ח בנימין גבאי

חבר הנהלה, יו"ר ההנהלה, יו"ר ועדת שיעורי עזר וחבר ועדת ההשקעות

 

מר דוד לויתן

חבר הנהלה, מזכיר, יו"ר ועדת המלגות, חבר ועדת ההשקעות ויו"ר הוועדה לחוקרים ודוקטורנטים

מר דוד אסיא

חבר הנהלה, יו"ר ועדת השקעות

 

רו"ח אפרים דרור

חבר הנהלה, גזבר וחבר ועדת מלגות

 

רו"ח עליזה פרי

חברת הנהלה, חברת ועדה לחוקרים ודוקטורנטים

 

ד"ר ורה קורין-שפיר

חברת הנהלה, חברה בוועדה לחוקרים ודוקטורנט

 

רו"ח חן פרץ

חברת הנהלה

חברי ועדת ביקורת

בקרן פועלת ועדת ביקורת המורכבת משלושה חברים

עו"ד שחר פטל – חיצוני (יו"ר)

רו"ח דוד סמרה - חיצוני

ד"ר ענת גורנשטיין (חברה בחבר הנאמנים)

חבר נאמנים

כמו כן, ל"קרן" חבר נאמנים המפקח על ניהול "הקרן". חבר הנאמנים מתכנס פעם בשנה (אסיפה כללית) לדיון ואישור דוח ההנהלה על פעילויות "הקרן" ודיון בדוחות הכספיים השנתיים

 

צוות המשרד

דר' אבי חורי – מנהל אקדמי

שמחה ציפלאוי – מזכירת הקרן

אורלי אלפי - מזכירה

3,000שעות שיעורי עזר

50כיתות מחשבים

פרוייקט רחפנים

כיתות מוסיקה

bottom of page