top of page

אודות

הקרן לקידום החינוך בישראל מיסודה של הקרן לקידום החינוך ליוצאי עיראק בישראל בע"מ היא למעשה המשך ישיר של התאחדות עולי בבל, שהוקמה בשנת 1949, בעקבות העלייה ההמונית של יהודי עיראק לישראל.

 

בשנת 1951 נוסדה חברה  בשם "מפעלי יהודי עיראק בישראל", כדי לסייע לעולים שהגיעו בעליה הגדולה מעיראק, בחוסר כל, וללא אמצעים כספיים.  החברה סייעה לעולים ברכישת מקצוע והשתלבות בחברה.

 

בשנת 1954 נוסדה ה"קרן לקידום החינוך ליוצאי עיראק בישראל" והחלה להעניק מלגות לסטודנטים ותלמידי תיכון נזקקים, שהם או הוריהם עלו מעיראק, כדי שיוכלו להשלים את לימודיהם התיכוניים והאוניברסיטאיים.

בשנת 2005  שונה שם הקרן ל- "הקרן לקידום החינוך בישראל- מיסודה של קרן לקידום החינוך ליוצאי עיראק בישראל" וזאת לאור הפניית הסיוע של הקרן לטובת כלל האוכלוסיה המוחלשת בישראל.

 

תשתית בסיסית להצלחתו של אדם וליציאה ממעגל עוני הינה השכלה. לכן הקרן פעלה, פועלת ותפעל להעמדת תשתית חינוכית ככל שמתאפשר, מעבר לתשתית של הרשות המקומית, תוך התמקדות באוכלוסיות חלשות.

3,000שעות שיעורי עזר

50כיתות מחשבים

פרוייקט רחפנים

כיתות מוסיקה

bottom of page