top of page

הקרן פועלת כגוף עצמאי מוכר והיא אינה נתמכת על ידי גוף ציבורי או ממלכתי כלשהוא. מימון פעולותיה מגיע מגיוס תרומות מאנשים וגופים פרטיים מריבית על השקעות הקרנות הצמיתות ומחזור מלגות

3,000שעות שיעורי עזר

50כיתות מחשבים

פרוייקט רחפנים

כיתות מוסיקה

bottom of page